RODO

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:
 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Puławska 516 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Puławska 516”) jest: Puławska 516 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 516, 02-879 Warszawa.
   

 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Puławska 516, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu kontakt@pulawska516.com
   

 3. Administrator danych osobowych – Puławska 516 – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
   

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  1. wykonania umowy z Puławska 516, której Państwo jesteście stroną,
   – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia;

  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych (w szczególności obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych),
   – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia oraz w szczególności na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

  3. prowadzenia działań marketingowych, w szczególności przekazywania (w tym na adres e-mail, telefonicznie) informacji handlowych, ofert, itp.
   – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia;
   – monitorowania jakości usług oraz prowadzenia badań satysfakcji klienta,
   – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia;

  4.  profilowania, czyli stworzenia profilu osoby fizycznej, z wykorzystaniem algorytmów komputerowych, na podstawie jej zachowań, jakie są jej możliwe cechy i preferencje w celu przygotowania i przedstawiania ofert/informacji jak najlepiej dopasowanych do potrzeb konkretnej osoby,
   – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.


Jednocześnie wskazujemy, że podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z Administratorem.
 

W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści.
 

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Puławska 516 przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Puławska 516.
    

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a w przypadku zgód wyrażonych na cele marketingu bezpośredniego do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
   

 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

   1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

   2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

   3. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

   4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

   5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

   1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

   2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

   3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

  5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

   1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

   2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

   1. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

   2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 
     

 4. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
   

 5. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Puławska 516 Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
   

 6. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
   

 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Skutkiem braku podania danych będzie brak możliwości załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym wnioskiem / żądaniem. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
   

 8. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane mogą również podlegać profilowaniu. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie będzie Pani/Pan otrzymywać, w tym w szczególności na informacje marketingowe takie jak możliwość odnowienia polisy ubezpieczeniowej, kontakt w sprawie serwisowania pojazdu lub poszczególnych jego części. Decyzje dotyczące badania satysfakcji klienta, marketingu towarów i innych usług nie będą podejmowane wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.

puławska 516

Skontaktuj się z nami // Umów wizytę serwisową

Masz dodatkowe pytania? Chcesz umówić wizytę serwisową? Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Zadzwoń, napisz maila lub skorzystaj z naszego formularza.

Adres

ASO MAZDA PULAWSKA 516 

ASO HYUNDAI PULAWSKA 516

DEALER I ASO DODGE & RAM
Puławska 516, 02-879 Warszawa

 

Email

kontakt@pulawska516.com

 

Telefon

+48 22 150 00 00

 

Social media

Facebook

Linkedin

Instagram

 

RODO

Formularz kontaktowy: umów wizytę! 

 

Dziękujemy ! e-mail został przesłany.
Imię, Nazwisko
Twój e-mail
Telefon
Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez () w celu prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną. Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili.

Przepisz nazwę z obrazka

 

facebook

instagram

youtube

in

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.